نوع ورقکارخانهآلیاژابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ورق سیاه ۲فولاد مبارکهST37۱۰۰×۲۰۰۳۲تهرانموجود۲۶٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۵۰تهرانموجود۲۶٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲.۵فولاد مبارکهST37۱۰۰×۱۰۰۴۰تهرانناموجود_____۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳فولاد مبارکهST37۱۰۰×۲۰۰۴۸تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۷۵تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۲۱۶تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴فولاد مبارکهST37۲۰۰×۱۰۰۶۴تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۱۰۰تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۲۸۸تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵فولاد مبارکهST37۱۰۰×۲۰۰۸۰تهرانموجود۲۳٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۱۲۵تهرانموجود۲۳٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۳۶۰تهرانموجود۲۳٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۶فولاد مبارکهST37۲۰۰×۱۰۰۹۶تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۶فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۴۳۲تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۸فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۵۷۶تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۷۲۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۸۶۴تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۱۰۸۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۱۴۴۰تهرانناموجود_____۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۵فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۱۸۰۰تهرانناموجود_____۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۸فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۴۸۰تهرانناموجودـــــ۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۸فولاد کاویانST37۲۰۰×۶۰۰۷۶۸تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۶۰۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۷۲۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد کاویانST37۲۰۰×۶۰۰۹۶۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۷۲۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۸۶۴تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۱۱۵۲تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۹۰۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۱۰۸۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۱۴۴۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۰فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۱۲۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۱۹۲۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۵فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۱۵۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۲۴۰۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۰فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۱۸۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۲۱۶۰تهرانناموجود_____۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۲۸۸۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۵فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۲۵۲۰تهرانناموجود_____۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۳۳۶۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۲۸۸۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۳۸۴۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۴۳۲۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۳۶۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۴۸۰۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱