نوع ورقکارخانهآلیاژابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ورق سیاه ۲فولاد مبارکهST37۱۰۰×۲۰۰۳۲تهرانموجود۲۶٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۵۰تهرانموجود۲۶٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲.۵فولاد مبارکهST37۱۰۰×۱۰۰۴۰تهرانناموجود_____۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳فولاد مبارکهST37۱۰۰×۲۰۰۴۸تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۷۵تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۲۱۶تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴فولاد مبارکهST37۲۰۰×۱۰۰۶۴تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۱۰۰تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۲۸۸تهرانموجود۲۳٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵فولاد مبارکهST37۱۰۰×۲۰۰۸۰تهرانموجود۲۳٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵فولاد مبارکهST37۱۲۵×۲۵۰۱۲۵تهرانموجود۲۳٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۳۶۰تهرانموجود۲۳٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۶فولاد مبارکهST37۲۰۰×۱۰۰۹۶تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۶فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۴۳۲تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۸فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۵۷۶تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۷۲۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۸۶۴تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکهST37۱۵۰×۶۰۰۱۰۸۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۱۴۴۰تهرانناموجود_____۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۵فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۱۸۰۰تهرانناموجود_____۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۸فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۴۸۰تهرانناموجودـــــ۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۸فولاد کاویانST37۲۰۰×۶۰۰۷۶۸تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۶۰۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۷۲۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۰فولاد کاویانST37۲۰۰×۶۰۰۹۶۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۷۲۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۸۶۴تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۲فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۱۱۵۲تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۹۰۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۱۰۸۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۱۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۱۴۴۰تهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۰فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۱۲۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۱۹۲۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۵فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۱۵۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۲۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۲۴۰۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۰فولاد کاویانST37۱۲۵×۶۰۰۱۸۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۲۱۶۰تهرانناموجود_____۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۲۸۸۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۵فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۲۵۲۰تهرانناموجود_____۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۳۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۳۳۶۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۲۸۸۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۳۸۴۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۴۵فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۴۳۲۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵۰فولاد کاویانST37۱۵۰×۶۰۰۳۶۰۰تهرانموجود۲۵٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق سیاه ۵۰فولاد اکسینST37۲۰۰×۶۰۰۴۸۰۰تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱