نوع ورقکارخانهعرض(سانتی‌متر)وزن(Kg/m)رنگحالتبارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
ورق رنگی ۰.۶فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوسفید یخچالیرولتهرانموجود۳۷,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوسفید یخچالیرولتهرانموجود۳۶,۸۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوقهوه‌ای سوختهرولتهرانموجود۳۶,۷۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوآبیرولتهرانموجود۳۶,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلونارنجیرولتهرانموجود۳۶,۷۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوقرمزرولتهرانموجود۳۶,۸۰۰۶ تیر ۱۴۰۱