نوع ورق(میلی‌متر)کارخانهابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ورق گالوانیزه ۰.۵کاشان۲۰۰×۱۰۰۸تهرانموجود۳۱,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۵کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۲.۵تهرانموجود۳۱,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۶کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۰تهرانموجود۳۰,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۶کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۵تهرانموجود۳۰,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۷کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۱.۵تهرانموجود۲۹,۳۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۷کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۸تهرانموجود۲۹,۳۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۸کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۳تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۸کاشان۲۵۰×۱۲۵۲۰تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۶تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱کاشان۲۵۰×۱۲۵۲۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۲۵کاشان۲۰۰×۱۰۰۲۰تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۲۵کاشان۲۵۰×۱۲۵۳۲تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۵کاشان۲۰۰×۱۰۰۲۴تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۵کاشان۲۵۰×۱۲۵۳۷.۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۲هفت الماس۲۰۰×۱۰۰۳۲تهرانموجود۳۰,۳۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۲هفت الماس۲۵۰×۱۲۵۵۰تهرانموجود۳۰,۳۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۳شهریار تبریز۲۵۰×۱۲۵۴۸تهرانموجود۴۲,۳۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۴کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۰۰تهرانموجود۴۵,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۳ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۲۱۶تهرانموجود۳۴,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۴ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۲۸۸تهرانموجود۳۴,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۵ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۳۶۰تهرانموجود۳۴,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۶ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۴۳۲تهرانموجود۳۴,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۸ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۵۷۶تهرانموجود۳۴,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱