نوع ورق(میلی‌متر)کارخانهابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ورق گالوانیزه ۰.۵کاشان۲۰۰×۱۰۰۸تهرانموجود۳۱,۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۵کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۲.۵تهرانموجود۳۱,۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۶کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۰تهرانموجود۳۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۶کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۵تهرانموجود۳۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۷کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۱.۵تهرانموجود۲۹,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۷کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۸تهرانموجود۲۹,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۸کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۳تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۰.۸کاشان۲۵۰×۱۲۵۲۰تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱کاشان۲۰۰×۱۰۰۱۶تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱کاشان۲۵۰×۱۲۵۲۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۲۵کاشان۲۰۰×۱۰۰۲۰تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۲۵کاشان۲۵۰×۱۲۵۳۲تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۵کاشان۲۰۰×۱۰۰۲۴تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۱.۵کاشان۲۵۰×۱۲۵۳۷.۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۲هفت الماس۲۰۰×۱۰۰۳۲تهرانموجود۳۰,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۲هفت الماس۲۵۰×۱۲۵۵۰تهرانموجود۳۰,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۳شهریار تبریز۲۵۰×۱۲۵۴۸تهرانموجود۴۲,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۴کاشان۲۵۰×۱۲۵۱۰۰تهرانموجود۴۵,۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۳ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۲۱۶تهرانموجود۳۴,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۴ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۲۸۸تهرانموجود۳۴,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۵ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۳۶۰تهرانموجود۳۴,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۶ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۴۳۲تهرانموجود۳۴,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق گالوانیزه ۸ آبکاریکاشان۶۰۰×۱۵۰۵۷۶تهرانموجود۳۴,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱