تاریخ به‌روزرسانی: 2022-12-17 09:41:32
اندازهکارخانهوزن(Kg)مبدا بارگیریموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
تیر آهن۱۰ذوب آهن اصفهان۱۰۰تهرانناموجودـــــ۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۲ذوب آهن اصفهان۱۳۰تهرانموجود۲٬۶۰۰٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴ سبکذوب آهن اصفهان۱۴۲تهرانموجود۲,۷۳۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴ذوب آهن اصفهان۱۴۲تهرانموجود۳,۰۹۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴ذوب آهن اصفهان۱۴۲کارخانهموجود۳٬۰۴۰٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶ سبکذوب آهن اصفهان۱۷۰تهرانموجود۳,۳۴۰٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶ذوب آهن اصفهان۱۹۰کارخانهموجود ۳,۶۴۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶ذوب آهن اصفهان۱۹۰تهرانموجود۳,۶۹۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸ سبکذوب آهن اصفهان۲۱۲تهرانموجود۳,۹۵۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸ذوب آهن اصفهان۲۳۰کارخانهموجود۴,۱۳۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸ذوب آهن اصفهان۲۳۰تهرانموجود۴,۱۸۰,۰۰۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰ سبکذوب آهن اصفهان۲۵۰تهرانموجود۴,۴۲۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰ذوب آهن اصفهان۲۷۲تهرانموجود۴,۸۵۰,۰۰۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰ذوب آهن اصفهان۲۷۲کارخانهموجود۴,۸۰۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۲ذوب آهن اصفهان۳۲۰تهرانموجود۵,۵۵۰,۰۰۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۲ذوب آهن اصفهان۳۲۰کارخانهموجود۵,۵۰۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۴ذوب آهن اصفهان۳۷۵تهرانموجود۶,۷۰۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۴ذوب آهن اصفهان۳۷۵کارخانهموجود۶,۶۵۰,۰۰۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۷ذوب آهن اصفهان۴۴۰تهرانموجود۷,۶۵۰٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۷ذوب آهن اصفهان۴۴۰کارخانهموجود۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۳۰ذوب آهن اصفهان۵۱۰تهرانموجود۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۳۰ذوب آهن اصفهان۵۱۰کارخانهموجود۱۲٬۰۵۰٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴کرمانشاه۱۲۰تهرانموجود۲,۴۵۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴یزد۱۳۳تهرانموجود۳,۶۵۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶یزد۱۷۰تهرانموجود۳,۲۵۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸یزد۲۰۰تهرانموجود۳,۸۲۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰یزد۲۴۵تهرانموجود۴,۳۷۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
2022-12-17 09:41:32