تاریخ به‌روزرسانی: 2022-07-12 08:28:45
اندازهکارخانهوزن(Kg)مبدا بارگیریموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
تیر آهن۱۰ذوب آهن اصفهان۱۰۰تهرانناموجودـــــ۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۲ذوب آهن اصفهان۱۳۰تهرانموجود۲٬۶۰۰٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴ سبکذوب آهن اصفهان۱۴۲تهرانموجود۲,۷۳۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴ذوب آهن اصفهان۱۴۲تهرانموجود۳,۰۹۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴ذوب آهن اصفهان۱۴۲کارخانهموجود۳٬۰۴۰٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶ سبکذوب آهن اصفهان۱۷۰تهرانموجود۳,۳۴۰٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶ذوب آهن اصفهان۱۹۰کارخانهموجود ۳,۶۴۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶ذوب آهن اصفهان۱۹۰تهرانموجود۳,۶۹۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸ سبکذوب آهن اصفهان۲۱۲تهرانموجود۳,۹۵۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸ذوب آهن اصفهان۲۳۰کارخانهموجود۴,۱۳۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸ذوب آهن اصفهان۲۳۰تهرانموجود۴,۱۸۰,۰۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰ سبکذوب آهن اصفهان۲۵۰تهرانموجود۴,۴۲۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰ذوب آهن اصفهان۲۷۲تهرانموجود۴,۸۵۰,۰۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰ذوب آهن اصفهان۲۷۲کارخانهموجود۴,۸۰۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۲ذوب آهن اصفهان۳۲۰تهرانموجود۵,۵۵۰,۰۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۲ذوب آهن اصفهان۳۲۰کارخانهموجود۵,۵۰۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۴ذوب آهن اصفهان۳۷۵تهرانموجود۶,۷۰۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۴ذوب آهن اصفهان۳۷۵کارخانهموجود۶,۶۵۰,۰۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۷ذوب آهن اصفهان۴۴۰تهرانموجود۷,۶۵۰٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۷ذوب آهن اصفهان۴۴۰کارخانهموجود۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۳۰ذوب آهن اصفهان۵۱۰تهرانموجود۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۳۰ذوب آهن اصفهان۵۱۰کارخانهموجود۱۲٬۰۵۰٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴کرمانشاه۱۲۰تهرانموجود۲,۴۵۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۴یزد۱۳۳تهرانموجود۳,۶۵۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۶یزد۱۷۰تهرانموجود۳,۲۵۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۱۸یزد۲۰۰تهرانموجود۳,۸۲۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیر آهن۲۰یزد۲۴۵تهرانموجود۴,۳۷۰,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
2022-07-12 08:28:45