نوع یونولیتاشتعال‌زاییگرمچگالی تقریبیبارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
تیرچه بتنی عرض 50*2 مترکندسوز۱۱۰۰چگالی تقریبا 6تهرانموجود۶۶٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیرچه بتنی عرض 50*2 مترکندسوز۱۲۰۰چگالی تقریبا ۷تهرانموجود۷۱٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیرچه بتنی عرض 50*2 مترکندسوز۱۳۰۰چگالی تقریبا ۸تهرانموجود۷۶٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیرچه بتنی عرض 50*2 مترکندسوز۱۴۰۰چگالی تقریبا ۹تهرانموجود۸۱٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
تیرچه بتنی عرض 50*2 مترکندسوز۱۵۰۰چگالی تقریبا ۱۰تهرانموجود۸۶٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
یونولیت کرومیت عرض 66*2 مترکندسوز۱۶۰۰چگالی تقریبا ۹تهرانموجود۹۲٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
یونولیت کرومیت عرض 66*2 مترکندسوز۱۷۰۰چگالی تقریبا ۱۰تهرانموجود۹۷٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
یونولیت برگ از 2 تا 100 سانتی مترکندسوزسفارشیچگالی تقریبا ۶ الی ۷تهرانموجود۷۰۰۰ سانتی۲۱ تیر ۱۴۰۱

توجه: جدول قیمت روزانه میلگرد ساده در بازار تهران و ایران را از راد آهن دریافت کنید.