نوع ورق(میلی‌متر)کارخانهآلیاژابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ورق روغنی ۰.۵فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۸تهرانموجود۳۱,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۸تهرانموجود۳۰,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۸تهرانموجود۳۰,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۱۲.۵تهرانموجود۳۰,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۱۲.۵تهرانموجود۳۰,۴۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۱۲.۵تهرانموجود۳۰,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۵هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۹.۶تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۹.۶تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۹.۶تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۱۵تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۱۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۱۵تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۶هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۱۱.۲تهرانموجود۲۸,۹۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۱۱.۲تهرانموجود۲۹,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۱۱.۲تهرانموجود۲۸,۹۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۱۷.۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۱۷.۵تهرانموجود۲۹,۲۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۱۷.۵تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید ۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۷هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید ۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۱۳تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۱۳تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۱۳تهرانموجود۲۸,۳۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۲۰تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۲۰تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۲۰تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۸هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید ۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۱۴.۵تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۱۴.۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۱۴.۵تهرانموجود۲۸,۶۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۲۲.۵تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۲۲.۵تهرانموجود۲۹,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۲۲.۵تهرانموجود۲۸,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۰.۹هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۱۶تهرانموجود۳۰,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۱۶تهرانموجود۲۹,۶۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۱۶تهرانموجود۲۹,۳۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۲۵تهرانموجود۳۰,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۲۵تهرانموجود۲۹,۶۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۲۵تهرانموجود۲۹,۷۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۲۰تهرانموجود۳۰,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۲۰تهرانموجود۲۹,۶۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۲۰تهرانموجود۳۰,۰۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۳۱تهرانموجود۳۰,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۳۱تهرانموجود۲۹,۶۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۳۱تهرانموجود۳۰,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۲۵هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵فولاد غرب آسیاST12۲۰۰×۱۰۰۲۴تهرانموجود۲۹,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵فولاد مبارکهST12۲۰۰×۱۰۰۲۴تهرانموجود۲۹,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵هفت الماسST12۲۰۰×۱۰۰۲۴تهرانموجود۲۹,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵فولاد غرب آسیاST12۲۵۰×۱۲۵۳۷.۵تهرانموجود۲۹,۲۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵فولاد مبارکهST12۲۵۰×۱۲۵۳۷.۵تهرانموجود۲۹,۵۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵هفت الماسST12۲۵۰×۱۲۵۳۷.۵تهرانموجود۲۹,۱۰۰۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵فولاد غرب آسیاST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵فولاد مبارکهST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱
ورق روغنی ۱.۵هفت الماسST12رول ۵۰۲۰۰۰تهرانموجودتماس بگیرید۶ تیر ۱۴۰۱