نوع ورق(میلی‌متر)کارخانهابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ورق آجدار ۱.۵فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۲۴تهرانموجود۳۰,۰۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۱.۵فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۳۸تهرانموجود۳۰,۰۰۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۲فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۳۲تهرانموجود۲۷,۳۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۲فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۵۰تهرانموجود۲۷,۳۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۳فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۴۸تهرانموجود۲۷,۰۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۳فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۷۰تهرانموجود۲۷,۰۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۴فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۶۴تهرانموجود۲۶,۱۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۴فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۱۰۰تهرانموجود۲۶,۱۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۵فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۸۰تهرانموجود۳۲,۱۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۵فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۱۲۵تهرانموجود۳۲,۱۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۶فولاد مبارکه۶۰۰×۱۵۰۴۳۲تهرانموجود۴۳,۰۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۸فولاد مبارکه۶۰۰×۱۵۰۵۷۶تهرانموجود۴۳,۱۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ورق آجدار ۱۰فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۷۲۰تهرانموجود۴۶,۰۰۰۲۸ خرداد ۱۴۰۱