نوع لوله داربستکارخانهضخامتحالتوزنبارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
لوله داربست ۵اصفهان۲ میل۶ متری۱۴ کیلوتهرانموجود۲۲٬۸۰۰ٰ۲۱ تیر ۱۴۰۱
لوله داربست ۵اصفهان۲.۵ میل۶ متری۱۷ کیلوتهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱