نوع لوله داربستکارخانهضخامتحالتوزنبارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
لوله داربست ۵اصفهان۲ میل۶ متری۱۴ کیلوتهرانموجود۲۲٬۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
لوله داربست ۵اصفهان۲.۵ میل۶ متری۱۷ کیلوتهرانموجود۲۲٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱