عنوان محصولکارخانهحالتوزن(Kg)آلیاژبارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
میلگرد ۸ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۲.۵A1تهرانموجود۲۱٬۱۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۰ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۴A1تهرانموجود۱۹٬۱۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۲ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۶A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۴ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۸A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۶ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۰A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۸ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۲A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۰ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۵A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۲ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۸A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۵ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۲۴A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۸ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۳۰A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۳۲ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۳۸.۲A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۲ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۱۱A1تهرانموجود۲۸,۵۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۴ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۱۵A1تهرانموجود۲۸,۵۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۶ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۱۹A1تهرانموجود۲۸,۲۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۱۸ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۴A1تهرانموجود۲۸,۲۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۰ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۳۰A1تهرانموجود۲۸,۲۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۲ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۳۶A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۳ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۴۲A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۵ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۴۷A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۶ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۵۳A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۲۸ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۵۸A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱
میلگرد ۳۲ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۷۶A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۴ خرداد ۱۴۰۱