عنوان محصولکارخانهحالتوزن(Kg)آلیاژبارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
میلگرد ۸ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۲.۵A1تهرانموجود۲۱٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۰ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۴A1تهرانموجود۱۹٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۲ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۶A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۴ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۸A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۶ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۰A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۸ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۲A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۰ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۵A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۲ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۱۸A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۵ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۲۴A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۸ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۳۰A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۳۲ سادهنورد فولاد متینشاخه ۶ متری۳۸.۲A1تهرانموجود۲۰٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۲ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۱۱A1تهرانموجود۲۸,۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۴ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۱۵A1تهرانموجود۲۸,۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۶ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۱۹A1تهرانموجود۲۸,۲۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۱۸ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۴A1تهرانموجود۲۸,۲۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۰ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۳۰A1تهرانموجود۲۸,۲۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۲ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۳۶A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۳ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۴۲A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۵ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۴۷A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۶ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۵۳A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۲۸ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۵۸A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد ۳۲ سادهکویر کاشانشاخه ۱۲ متری۷۶A1تهرانموجود۲۸,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱