نوع ناودانیکارخانهطول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ناودانی ۵اسپیرال۶۲۳تهرانموجود۲۵٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۶اسپیرال۶۲۵تهرانموجود۲۵٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۸ سبکفولاد تهران۶۳۰تهرانموجود۲۰٬۷۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۸شکفته۶۴۰تهرانموجود۱۹٬۹۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۰ سبکفولاد تهران۶۴۰تهرانموجود۲۰٬۷۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۰شکفته۶۵۱تهرانموجود۱۹٬۴۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۲ناب تبریز۶۵۶تهرانموجود۲۰٬۴۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۴ناب تبریز۱۲۱۵۵تهرانموجود۲۰٬۴۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۶اروپا۱۲۱۷۵تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۸اروپا۱۲۲۱۰تهرانموجود۲۴٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۰اروپا۱۲۲۲۰تهرانموجود۲۷٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۲اروپا۱۲۲۵۰تهرانموجود۳۳٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۲ سنگیناروپا۱۲۳۵۳تهرانموجود۲۶٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۴اروپا۱۲۳۴۰تهرانموجود۳۱٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۴ سنگیناروپا۱۲۴۰۵تهرانموجود۲۸٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱