نوع ناودانیکارخانهطول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ناودانی ۵اسپیرال۶۲۳تهرانموجود۲۵٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۶اسپیرال۶۲۵تهرانموجود۲۵٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۸ سبکفولاد تهران۶۳۰تهرانموجود۲۰٬۷۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۸شکفته۶۴۰تهرانموجود۱۹٬۹۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۰ سبکفولاد تهران۶۴۰تهرانموجود۲۰٬۷۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۰شکفته۶۵۱تهرانموجود۱۹٬۴۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۲ناب تبریز۶۵۶تهرانموجود۲۰٬۴۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۴ناب تبریز۱۲۱۵۵تهرانموجود۲۰٬۴۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۶اروپا۱۲۱۷۵تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۱۸اروپا۱۲۲۱۰تهرانموجود۲۴٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۰اروپا۱۲۲۲۰تهرانموجود۲۷٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۲اروپا۱۲۲۵۰تهرانموجود۳۳٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۲ سنگیناروپا۱۲۳۵۳تهرانموجود۲۶٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۴اروپا۱۲۳۴۰تهرانموجود۳۱٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ناودانی ۲۴ سنگیناروپا۱۲۴۰۵تهرانموجود۲۸٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱