تیرآهن

اندازهکارخانهوزن(Kg)مبدا بارگیریموجودیقیمت (تومان)آخرین به روزرسانیتغییرات قیمت
10ذوب اهن اصفهان100تهرانموجود67500001402/03/02بدون تغییر
12ذوب آهن اصفهان130تهرانموجود5,240,0001402/03/02بدون تغییر
14 سبکذوب آهن اصفهان142تهرانموجود4,380,0001402/03/02
14ذوب آهن اصفهان142کارخانهموجود5,100,0001402/03/02بدون تغییر
14ذوب آهن اصفهان142تهرانموجود5,130,0001402/03/02بدون تغییر
14اهواز120تهرانموجود3,930,0001402/03/02بدون تغییر
14فایکو133تهرانموجود4,030,0001402/03/02بدون تغییر
16 سبکذوب آهن اصفهان170تهرانموجود5,230,0001402/03/02بدون تغییر
16ذوب آهن اصفهان190تهرانموجود6,130,0001402/03/02بدون تغییر
16ذوب آهن اصفهان190کارخانهموجود6,100,00001402/03/02بدون تغییر
16یزد170تهرانموجود5,020,0001402/03/02بدون تغییر
18 سبکذوب آهن اصفهان212تهرانموجود6,370,0001402/03/02بدون تغییر
18ذوب آهن اصفهان230تهرانموجود7,020,0001402/03/02بدون تغییر
18ذوب آهن اصفهان230کارخانهموجود7,000,00001402/03/02بدون تغییر
18ماهان200تهرانموجود5,820,0001402/03/02بدون تغییر
20 سبکذوب آهن اصفهان250تهرانموجود7,170,0001402/03/02بدون تغییر
20ذوب آهن اصفهان272تهرانموجود8,870,0001402/03/02بدون تغییر
20ذوب آهن اصفهان272کارخانهموجود8,850,0001402/03/02بدون تغییر
22ذوب آهن اصفهان320تهرانموجود9,610,0001402/03/02
22ذوب آهن اصفهان320کارخانهموجود9,600,0001402/03/02
24ذوب آهن اصفهان375تهرانموجود11,020,0001402/03/02بدون تغییر
24ذوب آهن اصفهان375کارخانهموجود11,000,0001402/03/02بدون تغییر
27ذوب آهن اصفهان440تهرانموجود12,260,0001402/03/02بدون تغییر
27ذوب آهن اصفهان440کارخانهموجود12,240,0001402/03/02بدون تغییر
30ذوب آهن اصفهان510تهرانموجود15,210,0001402/03/02
30ذوب آهن اصفهان510کارخانهموجود15,200,0001402/03/02