سپری - راد آهن

سپری

محصولطول(متر)وزن(Kg)کارخانهموجودیبارگیری ازقیمت(تومان)بروزرسانیتغییرات قیمت
سپری 369نورد اسمانموجودتهران282001402/06/09بدون تغییر
سپری 4613نورد اسمانموجودتهران267001402/06/09بدون تغییر
سپری 5620نورد اسمانموجودتهران267001402/06/09بدون تغییر
سپری 6628نورد اسمانموجودتهران267001402/06/09بدون تغییر
سپری 4613شکفته مشهدموجودتهران272001402/06/09بدون تغییر
سپری 5620شکفته مشهدموجودتهران272001402/06/09بدون تغییر
سپری 6628شکفته مشهدموجودتهران272001402/06/09بدون تغییر