فوم - راد آهن

فوم(یونولیت سقفی)

محصولاشتعال زاییگرمتوضیحاتموجودیبارگیری ازقیمت (تومان)بروزرسانیتغییرات قیمت
تیرچه بتنی عرض 50*2متر کندسوز۱۱۰۰چگالی تقریبا 6موجودکارخانه۶۶۰۰۰1402/02/02
تیرچه بتنی عرض 50*2متر کندسوز۱۲۰۰چگالی تقریبا 7موجودکارخانه۷۱۰۰۰1402/02/02
تیرچه بتنی عرض 50*2متر کندسوز۱۳۰۰چگالی تقریبا 8موجودکارخانه۷۶۰۰۰1402/02/02
تیرچه بتنی عرض 50*2متر کندسوز۱۴۰۰چگالی تقریبا 9موجودکارخانه۸۱۰۰۰1402/02/02
تیرچه بتنی عرض 50*2متر کندسوز۱۵۰۰چگالی تقریبا 10موجودکارخانه۸۶۰۰۰1402/02/02
یونولیت کرومیت عرض 66*2مترکندسوز۱۶۰۰چگالی تقریبا 9موجودکارخانه۹۲۰۰۰1402/02/02
یونولیت کرومیت عرض 66*2مترکندسوز۱۷۰۰چگالی تقریبا 10موجودکارخانه۹۷۰۰۰1402/02/02
یونولیت برگ از 2 تا 100سانتی مترکندسوز***چگالی تقریبا 6 الی 7موجودکارخانه7000سانتی1402/02/02

یونولیت سقفی در شرکت راد آهن به درخواست شما مصرف کننده گرامی میتواند در چگالی و ابعاد متفاوتی تولید شود.