میلگرد - راد آهن

میلگرد

میلگرد آجدار آجدار

محصولکارخانهآلیاژوزن(kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل باز)N/AA11000تهرانموجود262001402/08/01بدون تغییر
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل)N/AA11000تهرانموجود255001402/08/01بدون تغییر
میلگرد آجدار 8ابهرA26تهرانناموجود--------1402/08/01--------
میلگرد آجدار 10ابهرA211تهرانموجود237001402/08/01
میلگرد آجدار 12ابهرA211تهرانموجود237001402/08/01
میلگرد آجدار 10آرینA211تهرانموجود241001402/08/01
میلگرد آجدار 12آرینA311تهرانموجود242001402/08/01بدون تغییر
میلگرد آجدار 10پردیسA311تهرانموجود247001402/08/01
میلگرد آجدار 12پردیسA311تهرانموجود242001402/08/01
میلگرد آجدار 14پردیسA315تهرانموجود235001402/08/01
میلگرد آجدار 16پردیسA319تهرانموجود235001402/08/01
میلگرد آجدار 18پردیسA324تهرانموجود235001402/08/01
میلگرد آجدار 20پردیسA330تهرانموجود235001402/08/01
میلگرد آجدار 22پردیسA336تهرانموجود235001402/08/01
میلگرد آجدار 25پردیسA347تهرانموجود235001402/08/01
میلگرد آجدار 28پردیسA358تهرانموجود240001402/08/01
میلگرد آجدار 32پردیسA376تهرانموجود240001402/08/01
میلگرد آجدار 10امیرکبیرA311تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 14امیرکبیرA315تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 16امیرکبیرA319تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 22امیرکبیرA336تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 12هیربدA311تهرانموجود243001402/08/01
میلگرد آجدار 14هیربدA315تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 16هیربدA319تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 18هیربدA324تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 20هیربدA330تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 22هیربدA336تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 25هیربدA347تهرانموجود238001402/08/01
میلگرد آجدار 28هیربدA358تهرانموجود242001402/08/01
میلگرد آجدار 32هیربدA376تهرانموجود242001402/08/01
میلگرد آجدار 14نیشابورA315تهرانموجود246001402/08/01
میلگرد آجدار 16نیشابورA319تهرانموجود246001402/08/01
میلگرد آجدار 18نیشابورA324تهرانموجود246001402/08/01
میلگرد آجدار 20نیشابورA330تهرانموجود246001402/08/01
میلگرد آجدار22نیشابورA336تهرانموجود246001402/08/01
میلگرد آجدار 25نیشابورA347تهرانموجود246001402/08/01
میلگرد آجدار 14میانهA315تهرانموجود242001402/08/01
میلگرد آجدار 16میانهA319تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 18میانهA324تهرانموجود242001402/08/01
میلگرد آجدار 20میانهA336تهرانموجود242001402/08/01-------
میلگرد آجدار 25میانهA347تهرانموجود242001402/08/01
میلگرد آجدار 28میانهA358تهرانموجود246001402/08/01
میلگرد آجدار 32میانهA376تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 14اصفهانA315تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 16اصفهانA319تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 18اصفهانA324تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 20اصفهانA330تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 22اصفهانA336تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 16پرشینA319تهرانموجود237001402/08/01
میلگرد آجدار 18پرشینA324تهرانموجود237001402/08/01
میلگرد آجدار 20پرشینA330تهرانموجود237001402/08/01
میلگرد آجدار 22پرشینA336تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد آجدار 25پرشینA347تهرانناموجود-------1402/08/01-------

میلگرد ساده ساده

محصولکارخانهحالتوزن(Kg)آلیاژبارگیری ازموجودیقیمت(تومان)تاریختغییرات قیمت
میلگرد 8 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری2.5A1تهرانموجود234001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 10 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری4A1تهرانموجود234001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 12 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری6A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 14 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری8A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 16 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری10A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 18 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری12A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 20 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری15A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 22 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری18A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 25 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری24A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 28 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری30A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 32 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری38.2A1تهرانموجود274001402/08/01بدون تغییر
میلگرد 12 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری11A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 14 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری15A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 16 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری19A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 18 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری24A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 20 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری30A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 22 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری36A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 23 سادهکور کاشانشاخه 12متری42A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 25 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری47A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 26 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری53A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 28 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری58A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------
میلگرد 32 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری76A1تهرانناموجود-------1402/08/01-------