میلگرد

میلگرد آجدار آجدار

محصولکارخانهآلیاژوزن(kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل باز)N/AA11000تهرانموجود281001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل)N/AA11000تهرانموجود276001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 8ابهرA26تهرانموجدو281001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 10ابهرA211تهرانموجود271001402/03/06
میلگرد آجدار 12ابهرA211تهرانموجود271001402/03/06
میلگرد آجدار 10آرین فولادA211تهرانموجود278001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 12آرین فولادA311تهرانموجود278001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 10پردیسA311تهرانموجود280001402/03/06
میلگرد آجدار 12پردیسA311تهرانموجود277001402/03/06
میلگرد آجدار 14پردیسA315تهرانموجود263001402/03/06
میلگرد آجدار 16پردیسA319تهرانموجود263001402/03/06
میلگرد آجدار 18پردیسA324تهرانموجود263001402/03/06
میلگرد آجدار 20پردیسA330تهرانموجود263001402/03/06
میلگرد آجدار 22پردیسA336تهرانموجود263001402/03/06
میلگرد آجدار 25پردیسA347تهرانموجود263001402/03/06
میلگرد آجدار 28پردیسA358تهرانموجود268001402/03/06
میلگرد آجدار 32پردیسA376تهرانموجود269001402/03/06
میلگرد آجدار 12پرشینA311تهرانموجود277001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 14پرشینA315تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 16پرشینA319تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 18پرشینA324تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 20پرشینA330تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 22پرشینA336تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 25پرشینA347تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 12هیربدA311تهرانموجود276001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 14هیربدA315تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 16هیربدA319تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 18هیربدA324تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 20هیربدA330تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 22هیربدA336تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 25هیربدA347تهرانموجود266001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 28هیربدA358تهرانناموجود-------1402/03/06-------
میلگرد آجدار 32هیربدA376تهرانناموجود-------1402/03/06------
میلگرد آجدار 14نیشابورA315تهرانموجود280001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 16نشابورA319تهرانموجود280001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 18نیشابورA324تهرانموجود280001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 20نیشابورA330تهرانموجود280001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار22نیشابورA336تهرانموجود280001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 25نیشابورA347تهرانموجود280001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 16میانهA319تهرانناموجود-------1402/03/06-------
میلگرد آجدار 18میانهA324تهرانموجود270001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 20میانهA330تهرانموجود270001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 18اصفهانA324تهرانموجود272001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 20اصفهانA330تهرانموجود272001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 22اصفهانA336تهرانموجود272001402/03/06بدون تغییر
میلگرد آجدار 32اصفهانA376تهرانموجود278001402/03/06بدون تغییر

میلگرد ساده ساده

محصولکارخانهحالتوزن(Kg)آلیاژبارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
میلگرد 8 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری2.5A1تهرانموجود276001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 10 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری4A1تهرانموجود268001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 12 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری6A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 14 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری8A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 16 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری10A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 18 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری12A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 20 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری15A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 22 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری18A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 25 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری24A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 28 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری30A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 32 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری38.2A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 12 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری11A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 14 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری15A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 16 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری19A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 18 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری24A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 20 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری30A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 22 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری36A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 23 سادهکور کاشانشاخه 12متری42A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 25 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری47A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 26 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری53A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 28 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری58A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 32 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری76A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر