میلگرد آجدار - راد آهن

میلگرد آجدار

محصولکارخانهآلیاژوزن(kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل باز)N/AA11000تهرانموجود267001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل)N/AA11000تهرانموجود257001402/07/04
میلگرد آجدار 8ابهرA26تهرانموجود259001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 10ابهرA211تهرانموجود246001402/07/04
میلگرد آجدار 12ابهرA211تهرانموجود248001402/07/04
میلگرد آجدار 10آرینA211تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار 12آرینA311تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار 10پردیسA311تهرانموجود260001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 12پردیسA311تهرانموجود254001402/07/04
میلگرد آجدار 14پردیسA315تهرانموجود244001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 16پردیسA319تهرانموجود244001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 18پردیسA324تهرانموجود244001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 20پردیسA330تهرانموجود244001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 22پردیسA336تهرانموجود244001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 25پردیسA347تهرانموجود244001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 28پردیسA358تهرانموجود247001402/07/04
میلگرد آجدار 32پردیسA376تهرانموجود247001402/07/04
میلگرد آجدار 10امیرکبیرA311تهرانناموجود-------1402/07/04-------
میلگرد آجدار 14امیرکبیرA315تهرانناموجود-------1402/07/04-------
میلگرد آجدار 16امیرکبیرA319تهرانناموجود-------1402/07/04-------
میلگرد آجدار 22امیرکبیرA336تهرانناموجود-------1402/07/04-------
میلگرد آجدار 12هیربدA311تهرانموجود254001402/07/04
میلگرد آجدار 14هیربدA315تهرانموجود244001402/07/04
میلگرد آجدار 16هیربدA319تهرانموجود244001402/07/04
میلگرد آجدار 18هیربدA324تهرانموجود244001402/07/04
میلگرد آجدار 20هیربدA330تهرانموجود244001402/07/04
میلگرد آجدار 22هیربدA336تهرانموجود244001402/07/04
میلگرد آجدار 25هیربدA347تهرانموجود244001402/07/04
میلگرد آجدار 28هیربدA358تهرانموجود247501402/07/04--------
میلگرد آجدار 32هیربدA376تهرانموجود247501402/07/04--------
میلگرد آجدار 14نیشابورA315تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار 16نیشابورA319تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار 18نیشابورA324تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار 20نیشابورA330تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار22نیشابورA336تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار 25نیشابورA347تهرانموجود249001402/07/04
میلگرد آجدار 14میانهA315تهرانناموجود-------1402/07/04--------
میلگرد آجدار 16میانهA319تهرانناموجود-------1402/07/04-------
میلگرد آجدار 18میانهA324تهرانناموجود--------1402/07/04--------
میلگرد آجدار 20میانهA336تهرانناموجود-------1402/07/04-------
میلگرد آجدار 25میانهA347تهرانناموجود--------1402/07/04--------
میلگرد آجدار 28میانهA358تهرانموجود246001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 32میانهA376تهرانموجود246001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 14اصفهانA315تهرانناموجود-----1402/07/04------
میلگرد آجدار 16اصفهانA319تهرانموجود253001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 18اصفهانA324تهرانموجود253001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 20اصفهانA330تهرانموجود253001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 22اصفهانA336تهرانموجود253001402/07/04بدون تغییر
میلگرد آجدار 16پرشینA319تهرانموجود243001402/07/04
میلگرد آجدار 18پرشینA324تهرانموجود243001402/07/04
میلگرد آجدار 20پرشینA330تهرانموجود243001402/07/04
میلگرد آجدار 22پرشینA336تهرانموجود243001402/07/04
میلگرد آجدار 25پرشینA347تهرانناموجود--------1402/07/04--------