میلگرد آجدار - راد آهن

میلگرد آجدار

محصولکارخانهآلیاژوزن(kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل باز)N/AA11000تهرانموجود282001402/11/14
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل)N/AA11000تهرانموجود277001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 8ابهرA26تهرانناموجود_____1402/11/14
میلگرد آجدار 10ابهرA211تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 12ابهرA211تهرانموجود255001402/11/14
میلگرد آجدار 10آرینA211تهرانموجود259001402/11/14
میلگرد آجدار 12آرینA311تهرانموجود259001402/11/14
میلگرد آجدار 10پردیسA311تهرانناموجود_____1402/11/14
میلگرد آجدار 12پردیسA311تهرانموجود258001402/11/14
میلگرد آجدار 14پردیسA315تهرانموجود255001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 16پردیسA319تهرانموجود255001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 18پردیسA324تهرانموجود255001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 20پردیسA330تهرانموجود255001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 22پردیسA336تهرانموجود255001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 25پردیسA347تهرانموجود255001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 28پردیسA358تهرانموجود257001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 32پردیسA376تهرانموجود257001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 10امیرکبیرA311تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد آجدار 14امیرکبیرA315تهرانموجود-------1402/11/14-------
میلگرد آجدار 16امیرکبیرA319تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد آجدار 22امیرکبیرA336تهرانموجود-------1402/11/14-------
میلگرد آجدار 12هیربدA311تهرانموجود259001402/11/14
میلگرد آجدار 14هیربدA315تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 16هیربدA319تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 18هیربدA324تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 20هیربدA330تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 22هیربدA336تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 25هیربدA347تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 28هیربدA358تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 32هیربدA376تهرانموجود-------1402/11/14-------
میلگرد آجدار 14نیشابورA315تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 16نیشابورA319تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 18نیشابورA324تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 20نیشابورA330تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار22نیشابورA336تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 25نیشابورA347تهرانموجود253001402/11/14
میلگرد آجدار 14میانهA315تهرانموجود252001402/11/14
میلگرد آجدار 16میانهA319تهرانموجود252001402/11/14
میلگرد آجدار 18میانهA324تهرانموجود252001402/11/14
میلگرد آجدار 20میانهA336تهرانموجود252001402/11/14
میلگرد آجدار 25میانهA347تهرانموجود252001402/11/14
میلگرد آجدار 28میانهA358تهرانموجود252001402/11/14
میلگرد آجدار 32میانهA376تهرانموجود256001402/11/14بدون تغییر
میلگرد آجدار 14اصفهانA315تهرانموجود257001402/11/14
میلگرد آجدار 16اصفهانA319تهرانموجود257001402/11/14
میلگرد آجدار 18اصفهانA324تهرانموجود257001402/11/14
میلگرد آجدار 20اصفهانA330تهرانموجود257001402/11/14
میلگرد آجدار 22اصفهانA336تهرانموجود257001402/11/14
میلگرد آجدار 16پرشینA319تهرانموجود251001402/11/14
میلگرد آجدار 18پرشینA324تهرانموجود251001402/11/14
میلگرد آجدار 20پرشینA330تهرانموجود251001402/11/14
میلگرد آجدار 22پرشینA336تهرانموجود251001402/11/14
میلگرد آجدار 25پرشینA347تهرانموجود251001402/11/14