میلگرد ساده - راد آهن

میلگرد ساده

محصولکارخانهحالتوزن(Kg)آلیاژبارگیری ازموجودیقیمت(تومان)تاریختغییرات قیمت
میلگرد 8 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری2.5A1تهرانموجود240001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 10 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری4A1تهرانموجود238001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 12 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری6A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 14 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری8A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 16 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری10A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 18 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری12A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 20 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری15A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 22 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری18A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 25 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری24A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 28 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری30A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 32 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری38.2A1تهرانموجود265001402/11/14بدون تغییر
میلگرد 12 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری11A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 14 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری15A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 16 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری19A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 18 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری24A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 20 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری30A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 22 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری36A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 23 سادهکور کاشانشاخه 12متری42A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 25 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری47A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 26 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری53A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 28 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری58A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------
میلگرد 32 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری76A1تهرانناموجود-------1402/11/14-------