میلگرد ساده

محصولکارخانهحالتوزن(Kg)آلیاژبارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
میلگرد 8 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری2.5A1تهرانموجود276001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 10 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری4A1تهرانموجود268001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 12 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری6A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 14 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری8A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 16 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری10A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 18 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری12A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 20 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری15A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 22 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری18A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 25 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری24A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 28 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری30A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 32 سادهنورد فولاد متینشاخه 6 متری38.2A1تهرانموجود294001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 12 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری11A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 14 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری15A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 16 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری19A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 18 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری24A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 20 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری30A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 22 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری36A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 23 سادهکور کاشانشاخه 12متری42A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 25 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری47A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 26 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری53A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 28 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری58A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر
میلگرد 32 سادهکویر کاشانشاخه 12 متری76A1تهرانموجود310001402/03/06بدون تغییر