ناودانی

محصولکارخانهطول(متر)وزن(Kg)موجودیبارگیری ازقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
ناودانی 5اسپیرال اصفهان623موجودتهران392001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 6اسپیرال اصفهان625موجودتهران317001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 8- سبکفولاد تهران630موجودتهران294001402/03/07
ناودانی 8 سنگینفولاد تهران640موجودتهران288001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 10 -سبکفولاد تهران640موجودتهران294001402/03/07
ناودانی 10 سنگینفولاد تهران651موجودتهران288001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 12فابریک اروپا656موجودتهران317001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 14فابریک اروپا12155موجودتهران317001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 16فابریک اروپا12175موجودتهران332001402/03/07
ناودانی 18 بلنداروپا12210موجودتهران342001402/03/07
ناودانی 20 بلنداروپا12220موجودتهران342001402/03/07
ناودانی 22 - بلند سنگینفایکو12353موجودتهران332001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 22 بلند سبکاروپا12250موجودتهران382001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 24 - بلند سنگینفایکو12405موجودتهران332001402/03/07بدون تغییر
ناودانی 24 بلند سبکاروپا12340موجودتهران342001402/03/07بدون تغییر