ناودانی - راد آهن

ناودانی

محصولکارخانهطول(متر)وزن(Kg)موجودیبارگیری ازقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
ناودانی 5اسپیرال اصفهان623موجودتهران402001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 6 - سنگینشکفته625موجودتهران272001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 8- سبکفولاد تهران630موجودتهران266001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 8 سنگیننستا تهران640موجودتهران260001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 10 -سبکفولاد تهران640موجودتهران266001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 10 سنگینفولاد تهران651موجودتهران260001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 12فابریک اروپا656موجودتهران282001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 14فابریک اروپا12155موجودتهران282001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 16فابریک اروپا12175ناموجودتهران---------1402/07/04--------
ناودانی 18 بلنداروپا12210موجودتهران327001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 20 بلنداروپا12220موجودتهران337001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 22 - بلند سنگینفایکو12353موجودتهران327001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 22 بلند سبکاروپا12250موجودتهران362001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 24 - بلند سنگینفایکو12405موجودتهران317001402/07/04بدون تغییر
ناودانی 24 بلند سبکاروپا12340موجودتهران327001402/07/04بدون تغییر