نبشی - راد آهن

نبشی

محصولکارخانهضخامت(Mm)طول(متر)وزن(Kg)موجودیبارگیری ازقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
نبشی 3-3اسپیرال اصفهان36متر8موجودتهران292001402/07/04بدون تغییر
نبشی 3-3شکفته مشهد36متر8موجودتهران264001402/07/04بدون تغییر
نبشی 4-4اسپیرال اصفهان46متر14موجودتهران287001402/07/04بدون تغییر
نبشی 4-4شکفته مشهد46متر10/5موجودتهران264001402/07/04بدون تغییر
نبشی 5-5فولاد سپهر56متر22موجودتهران264001402/07/04بدون تغییر
نبشی 5-5یاوران زنجان56متر22موجودتهران259001402/07/04بدون تغییر
نبشی 6-6یاوران زنجان66متر32موجودتهران259001402/07/04بدون تغییر
نبشی 7-7آریان فولاد76متر42موجودتهران267001402/07/04بدون تغییر
نبشی 8-8آریان فولاد86متر56موجودتهران264001402/07/04بدون تغییر
نبشی 10-10فولاد اشتهارد106متر86موجودتهران257001402/07/04بدون تغییر
نبشی 12-12آریان فولاد126متر133موجودتهران270001402/07/04بدون تغییر