ورق آجدار

محصولابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغیرات قیمت
ورق آجدار 1.5میل مبارکه100*20024تهرانناموجود-------1402/03/07------
ورق آجدار 1.5میل مبارکه125*25038تهرانناموجود-------1402/03/07------
ورق آجدار 2میل مبارکه100*20032تهرانموجود274001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 2میل مبارکه125*25050تهرانموجود274001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 3میل مبارکه100*20048تهرانموجود268001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 3میل مبارکه125*25070تهرانموجود264001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 4میل مبارکه100*20064تهرانموجود264001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 4میل مبارکه125*250100تهرانموجود264001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 5میل مبارکه100*20080تهرانموجود433001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 5میل مبارکه125*250125تهرانموجود433001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 6میل مبارکه150*600432تهرانموجود432001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 8میل مبارکه150*600576تهرانموجود432001402/03/07بدون تغییر
ورق آجدار 10میل مبارکه100*200720تهرانموجود468001402/03/07بدون تغییر