ورق آجدار - راد آهن

ورق آجدار

محصولابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغیرات قیمت
ورق آجدار 1.5میل مبارکه100*20024تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 1.5میل مبارکه125*25038تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 2میل مبارکه100*20032تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 2میل مبارکه125*25050تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 3میل مبارکه100*20070تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 3میل مبارکه125*25070تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 4میل مبارکه100*20064تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 4میل مبارکه125*250100تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 5میل مبارکه100*20080تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 5میل مبارکه125*250125تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 6میل مبارکه150*600432تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 8میل مبارکه150*600576تهرانموجود410251402/07/04
ورق آجدار 10میل مبارکه100*200720تهرانموجود410251402/07/04