ورق رنگی

محصولعرض(سانتی متر)وزن(Kg/m)رنگکارخانهحالتبارگیری ازموجودیقیمتبه روزرسانیتغییرات قیمت
ورق رنگی 0.5میل1255کیلوقرمزفولاد مبارکهرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی 0.5میل125 5کیلونارنجیفولاد مبارکهرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغیر
ورق رنگی 0.5میل1255کیلوآبیفولاد مبارکهرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی 0.5میل125 5کیلوقهوه ای سوختهفولاد مبارکهرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی 0.5میل125 5کیلوسفید یخچالیفولاد مبارکهرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی 0.6میل125 5کیلوسفید یخچالیفولاد مبارکهرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی ۰/۵ میل125 5کیلوسفید یخچالیهفت الماسرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی 0/5میل125 5کیلوقهوه ای سوختههفت الماسرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی 0/5میل1255کیلوآبیهفت الماسرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی0/5 میل125 5کیلونارنجیهفت الماسرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر
ورق رنگی 0/5میل1255کیلوقرمزهفت الماسرولتهرانموجود620001402/03/07بدون تغییر