ورق رنگی - راد آهن

ورق رنگی

محصولعرض(سانتی متر)وزن(Kg/m)رنگکارخانهحالتبارگیری ازموجودیقیمتبه روزرسانیتغییرات قیمت
ورق رنگی 0.5میل1255کیلوقرمزفولاد مبارکهرولتهرانموجود581001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی 0.5میل125 5کیلونارنجیفولاد مبارکهرولتهرانموجود581001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی 0.5میل1255کیلوآبیفولاد مبارکهرولتهرانموجود581001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی 0.5میل125 5کیلوقهوه ای سوختهفولاد مبارکهرولتهرانموجود581001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی 0.5میل125 5کیلوسفید یخچالیفولاد مبارکهرولتهرانموجود583001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی 0.6میل125 5کیلوسفید یخچالیفولاد مبارکهرولتهرانموجود607201402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی ۰/۵ میل100 5کیلوسفید یخچالیچینرولتهرانناموجود----1402/07/04----
ورق رنگی 0/25 میل100 5کیلوسفید یخچالیچینرولتهرانموجود607001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی 0/48 میل1255کیلوقرمزچینرولتهرانموجود521001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی0/48 میل125 5کیلوسفیذ یخچالیچینرولتهرانموجود521001402/07/04بدون تغییر
ورق رنگی 0/48میل1255کیلوقرمزچینرولتهرانموجود521001402/07/04بدون تغییر