ورق روغنی

محصولآلیاژابعادکارخانهوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)بروزرسانیتغییرات قیمت
ورق روغنی 0.5میلST12100*200فولاد غرب آسیا8تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12125*250فولاد غرب آسیا12.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12100*200فولاد غرب آسیا9.6تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12125*250فولاد غرب آسیا15تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12100*200فولاد غرب آسیا11.2تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12125*250فولاد غرب آسیا17.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12100*200فولاد غرب آسیا13تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12125*250فولاد غرب آسیا20تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12100*200فولاد غرب آسیا14.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12125*250فولاد غرب آسیا22.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12100*200فولاد غرب آسیا16تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12125*250فولاد غرب آسیا25تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12100*200فولاد غرب آسیا20تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12125*250فولاد غرب آسیا31تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12100*200فولاد غرب آسیا24تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12125*250فولاد غرب آسیا37.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12رول 50فولاد غرب آسیا2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12100*200فولاد مبارکه8تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12125*250فولاد مبارکه12.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12100*200فولاد مبارکه9.6تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12125*250فولاد مبارکه15تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12100*200فولاد مبارکه11.2تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12125*250فولاد مبارکه17.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12100*200فولاد مبارکه13تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12125*250فولاد مبارکه20تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12100*200فولاد مبارکه14.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12125*250فولاد مبارکه22.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12100*200فولاد مبارکه16تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12125*250فولاد مبارکه25تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12100*200فولاد مبارکه20تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12125*250فولاد مبارکه31تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12100*200فولاد مبارکه24تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12125*250فولاد مبارکه37.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12رول 50فولاد مبارکه2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12100*200هفت الماس 8تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12125*250هفت الماس12.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.5میلST12رول 50هفت الماس 2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12100*200هفت الماس9.6تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12125*250هفت الماس 15تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.6میلST12رول 50هفت الماس 2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12100*200هفت الماس 11.2تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12125*250هفت الماس17.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.7میلST12رول 50هفت الماس 2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12100*200هفت الماس 13تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12125*250هفت الماس 20تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.8میلST12رول 50هفت الماس2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12100*200هفت الماس 14.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12125*250هفت الماس22.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 0.9میلST12رول 50هفت الماس 2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12100*200هفت الماس 16تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12125*250هفت الماس 25تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1میلST12رول 50هفت الماس 2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12100*200هفت الماس 20تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12125*250هفت الماس 31تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.25میلST12رول 50هفت الماس2000تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12100*200هفت الماس24تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12125*250هفت الماس37.5تهرانموجود320001402/02/2
ورق روغنی 1.5میلST12رول 50هفت الماس 2000تهرانموجود320001402/02/2