ورق سیاه

محصولآلیاژابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
ورق سیاه 2 مبارکهST37100*20032تهرانموجود388001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 2 مبارکهST37250*12550تهرانموجود383001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه2.5 مبارکهST37100*10040تهرانناموجود-------1402/03/07-------
ورق سیاه 3مبارکهST37200*10048تهرانموجود357001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه3 مبارکهST37250*12575تهرانموجود380001402/03/07
ورق سیاه 3مبارکهST37600*150216تهرانموجود357001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 4 مبارکهST37100*20064تهرانموجود373001402/03/07
ورق سیاه 4 مبارکهST37250*125100تهرانموجود362001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 4 مبارکهST37600*150288تهرانموجود360001402/03/07
ورق سیاه 5 مبارکهST37200*10080تهرانناموجود--------1402/03/07--------
ورق سیاه 5 مبارکهST37250*125125تهرانناموجود-------1402/03/07--------
ورق سیاه 5 مبارکهST37600*150360تهرانموجود361001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 6 مبارکهST37100*20096تهرانناموجود-------1402/03/07-------
ورق سیاه 6 مبارکهST37600*150432تهرانموجود357001402/03/07
ورق سیاه 8 مبارکهST37600*150576تهرانموجود357001402/03/07
ورق سیاه 10 مبارکهST37600*150720تهرانموجود357001402/03/07
ورق سیاه 12 مبارکهST37600*150864تهرانموجود357001402/03/07
ورق سیاه 15 مبارکهST37600*1501080تهرانموجود357001402/03/07
ورق سیاه 20 کاویانST37600*1501440تهرانموجود327001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 25 کاویانST37600*1501800تهرانموجود327001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 8 کاویانST37600*125480تهرانناموجود-------1402/03/07--------
ورق سیاه 8 اکسینST37600*200768تهرانموجود440001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 10 کاویانST37600*125600تهرانناموجود-------1402/03/07-------
ورق سیاه 10 کاویانST37600*150720تهرانناموجود--------1402/03/07--------
ورق سیاه 10 اکسینST37600*200960تهرانموجود404001402/03/07
ورق سیاه 12 کاویانST37600*125720تهرانناموجود-------1402/03/07-------
ورق سیاه 12 کاویانST37600*150864تهرانناموجود-------1402/03/07--------
ورق سیاه 12اکسینST37600*2001152تهرانموجود400001402/03/07
ورق سیاه 15 کاویانST37600*125900تهرانموجود343001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 15 کاویانST37600*1501080تهرانناموجود--------1402/03/07--------
ورق سیاه 15 اکسینST37600*2001440تهرانموجود404001402/03/07
ورق سیاه 20کاویانST37600*1251200تهرانموجود390001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 20 اکسینST37600*2001920تهرانموجود327001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 25 کاویانST37600*1251500تهرانموجود390001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 25 اکسینST37600*2002400تهرانموجود327001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 30کاویانST37600*1251800تهرانموجود390001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 30کاویانST37600*1502160تهرانموجود327001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 30 اکسینST37600*2002880تهرانموجود332001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 35 کاویانST37600*1502520تهرانموجود327001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 35 اکسینST37600*2003360تهرانموجود342001402/03/07
ورق سیاه 40 کاویانST37600*1502880تهرانموجود327001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 40اکسینST37600*2003840تهرانموجود363001402/03/07بدون تغییر
ورق سیاه 45 اکسینST37600*2004320تهرانموجود353001402/03/07
ورق سیاه 50 کاویانST37600*1503600تهرانناموجود-------1402/03/07--------
ورق سیاه 50اکسینST37600*2004800تهرانموجود340001402/03/07بدون تغییر