ورق سیاه - راد آهن

ورق سیاه

محصولآلیاژابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
ورق سیاه 2 مبارکهST37100*20032تهرانموجود315831402/07/04
ورق سیاه 2 مبارکهST37250*12550تهرانناموجود----1402/07/04------
ورق سیاه2.5 مبارکهST37100*10040تهرانناموجود-------1402/07/04-------
ورق سیاه 3مبارکهST37200*10048تهرانموجود315831402/07/04
ورق سیاه3 مبارکهST37250*12575تهرانناموجود------1402/07/04------
ورق سیاه 3مبارکهST37600*150216تهرانناموجود-----1402/07/04-----
ورق سیاه 4 مبارکهST37100*20064تهرانموجود315831402/07/04
ورق سیاه 4 مبارکهST37250*125100تهرانناموجود-----1402/07/04-----
ورق سیاه 4 مبارکهST37600*150288تهرانناموجود----1402/07/04-----
ورق سیاه 5 مبارکهST37200*10080تهرانموجود315831402/07/04
ورق سیاه 5 مبارکهST37250*125125تهرانناموجود-------1402/07/04--------
ورق سیاه 5 مبارکهST37600*150360تهرانناموجود-------1402/07/04------
ورق سیاه 6 مبارکهST37100*20096تهرانناموجود-------1402/07/04-------
ورق سیاه 6 مبارکهST37600*150432تهرانموجود302031402/07/04
ورق سیاه 8 مبارکهST37600*150576تهرانموجود302031402/07/04
ورق سیاه 10 مبارکهST37600*150720تهرانموجود306631402/07/04
ورق سیاه 12 مبارکهST37600*150864تهرانموجود306631402/07/04
ورق سیاه 15 مبارکهST37600*1501080تهرانموجود302031402/07/04
ورق سیاه 20 کاویانST37600*1501440تهرانناموجود----1402/07/04----
ورق سیاه 25 کاویانST37600*1501800تهرانناموجود----1402/07/04----
ورق سیاه 8 کاویانST37600*125480تهرانموجود262601402/07/04
ورق سیاه 8 اکسینST37600*200768تهرانموجود375331402/07/04
ورق سیاه 10 کاویانST37600*125600تهرانموجود262611402/07/04
ورق سیاه 10 کاویانST37600*150720تهرانناموجود------1402/07/04------
ورق سیاه 10 اکسینST37600*200960تهرانموجود332231402/07/04
ورق سیاه 12 کاویانST37600*125720تهرانموجود262611402/07/04
ورق سیاه 12 کاویانST37600*150864تهرانناموجود-----1402/07/04------
ورق سیاه 12اکسینST37600*2001152تهرانموجود332231402/07/04
ورق سیاه 15 گیلانST37600*125900تهرانناموجود----1402/07/04------
ورق سیاه 15 کاویانST37600*1501080تهرانناموجود----1402/07/04----
ورق سیاه 15 اکسینST37600*2001440تهرانموجود332231402/07/04
ورق سیاه 20کاویانST37600*1251200تهرانموجود262611402/07/04
ورق سیاه 20 اکسینST37600*2001920تهرانموجود275301402/07/04
ورق سیاه 25 کاویانST37600*1251500تهرانموجود262611402/07/04
ورق سیاه 25 اکسینST37600*2002400تهرانموجود272611402/07/04بدون تغییر
ورق سیاه 30کاویانST37600*1251800تهرانموجود262541402/07/04
ورق سیاه 30کاویانST37600*1502160تهرانناموجود----1402/07/04-----
ورق سیاه 30 اکسینST37600*2002880تهرانناموجود----1402/07/04----
ورق سیاه 35 کاویانST37600*1502520تهرانناموجود----1402/07/04----
ورق سیاه 35 اکسینST37600*2003360تهرانموجود295531402/07/04
ورق سیاه 40 کاویانST37600*1502880تهرانناموجود----1402/07/04----
ورق سیاه 40اکسینST37600*2003840تهرانموجود295531402/07/04
ورق سیاه 45 اکسینST37600*2004320تهرانموجود347841402/7/04
ورق سیاه 50 کاویانST37600*1503600تهرانناموجود-----1402/07/04-----
ورق سیاه 50اکسینST37600*2004800تهرانناموجود347841402/07/04