پروفیل - راد آهن

پروفیل

محصولضخامتطول(متر)وزن(Kg)موجودیبارگیری ازقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
پروفیل 10*202.2میل6متر6موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 10*252.2میل6متر7موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 10*302.2میل6متر8موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 20*202.2میل6متر8موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 20*302.2میل6متر11موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 20*402.2میل6متر13موجودتهران323121402/07/04
پروفیل 40*402.5میل6متر19موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 30*602.5میل6متر22موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 25*252.5میل6متر11موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 25*252.2میل6متر12موجودتهران323121402/07/04
پروفیل 30*302.5میل6متر14موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 30*302.2میل6متر13موجودتهران323121402/07/04
پروفیل 30*402.2میل6متر15موجودتهران323111402/07/04
پروفیل 30*402.5میل6متر17موجودتهران312101402/07/04
پروفیل 30*502.2میل6متر17موجودتهران323111402/07/04
پروفیل 30*502.5میل6متر19موجودتهران312101402/07/04
پروفیل 30*503میل6متر23موجودتهران313921402/07/04
پروفیل 30*602.2میل6متر19موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 30*602.5میل6متر22موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 30*603میل6متر26موجودتهران313921402/07/04
پروفیل 40*402.2میل6متر17موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 40*402.5میل6متر19موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 40*403میل6متر23موجودتهران313931402/07/04
پروفیل 40*404میل6متر31موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*402.2میل6متر21موجودتهران329531402/07/04
پروفیل 60*402.5میل6متر24موجودتهران313941402/07/04
پروفیل 60*403میل6متر29موجودتهران313931402/07/04
پروفیل 40*802.2میل6متر25موجودتهران329501402/07/04
پروفیل 40*802.5میل6متر29موجودتهران313941402/07/04
پروفیل 40*803میل6متر35موجودتهران313941402/07/04
پروفیل 40*804میل6متر46موجودتهران313941402/05/04
پروفیل 40*1003میل6متر40موجودتهران313941402/07/04
پروفیل 40*1004میل6متر54موجودتهران313941402/07/04
پروفیل 40*1006میل6متر81موجودتهران313941402/07/04
پروفیل 50*502.2میل6متر21موجودتهران323101402/07/04
پروفیل 50*502.5میل6متر24موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 50*503میل6متر29موجودتهران313941402/05/04
پروفیل 100*503میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 100*504میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*602.5میل6متر29موجودتهران312111402/07/04
پروفیل 60*603میل6متر35موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*604میل6متر46موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*803میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*804میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*1003میل6متر46موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*1004میل6متر61موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*1203میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 60*1204میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 70*703میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 70*704میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 80*803میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 80*804میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 80*1003میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 80*1004میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 80*1203میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 80*1204میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 90*903میل6متر43موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 100*1003میل6متر58موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 100*1004میل6متر77موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 100*1504میل6متر96موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 100*1804میل6متر108موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 100*2004میل6متر115موجودتهران313911402/07/04
پروفیل 120*1204میل6متر92موجودتهران313911402/07/04
قوطی 140*1403میل6متر81موجودتهران313911402/07/04
قوطی 140*1404میل6متر108موجودتهران313911402/07/04
قوطی 140*1405میل6متر134موجودتهران313911402/07/04