عنوان محصولکارخانهآلیاژوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
میلگرد آجدار ۶.۵ حرارتیN/AA1۱۰۰۰تهرانموجود۱۹٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۸ابهرA2۶تهرانموجود۱۸,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۰آریان فولادA2۱۱تهرانموجود۱۷٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۲آریان فولادA2۱۱تهرانموجود۱۷٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۲ابهرA3۱۱تهرانموجود۱۷,۴۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴ابرکوهA3۱۵تهرانناموجودـــــ۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴پرشینA3۱۵تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴میانهA3۱۵تهرانناموجود------۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴نیشابورA3۱۵تهرانموجود۱۸٬۷۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴هیربدA3۱۵تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴پردیسA3۱۵تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶آریان فولادA3۱۹تهرانناموجود------۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶پرشینA3۱۹تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶پردیسA3۱۹تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶نیشابورA3۱۹تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶هیربدA3۱۹تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶امیرکبیرA3۱۹تهرانموجود۱۷,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸پرشینA3۲۴تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸امیرکبیرA3۲۴تهرانموجود۱۷,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸پردیسA3۲۴تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸نیشابورA3۲۴تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸هیربدA3۲۴تهرانموجود۱۷٬۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸اصفهانA3۲۴تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰پرشینA3۳۰تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰ابرکوهA3۳۰تهرانناموجودـــــ۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰پردیسA3۳۰تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰نیشابورA3۳۰تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰هیربدA3۳۰تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰اصفهانA3۳۰تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲پرشینA3۳۶تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲ابرکوهA3۳۶تهرانناموجودـــــ۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲نیشابورA3۳۶تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲پردیسA3۳۶تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲هیربدA3۳۶تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲اصفهانA3۳۶تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۵نیشابورA3۴۷تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۵هیربدA3۴۷تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۵اصفهانA3۴۷تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۸اصفهانA3۵۸تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۸سیرجانA3۵۸تهرانناموجود-----۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۳۲اصفهانA3۷۶تهرانناموجود-----۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۳۲ابرکوهA3۷۶تهرانناموجود-----۲۶ آذر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۳۲میانهA3۷۶تهرانناموجود------۲۶ آذر ۱۴۰۱