عنوان محصولکارخانهآلیاژوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
میلگرد آجدار ۶.۵ حرارتیN/AA1۱۰۰۰تهرانموجود۱۹٬۵۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۸ابهرA2۶تهرانموجود۱۸,۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۰آریان فولادA2۱۱تهرانموجود۱۷٬۵۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۲آریان فولادA2۱۱تهرانموجود۱۷٬۵۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۲ابهرA3۱۱تهرانموجود۱۷,۴۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴ابرکوهA3۱۵تهرانناموجودـــــ۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴پرشینA3۱۵تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴میانهA3۱۵تهرانناموجود------۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴نیشابورA3۱۵تهرانموجود۱۸٬۷۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴هیربدA3۱۵تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۴پردیسA3۱۵تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶آریان فولادA3۱۹تهرانناموجود------۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶پرشینA3۱۹تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶پردیسA3۱۹تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶نیشابورA3۱۹تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶هیربدA3۱۹تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۶امیرکبیرA3۱۹تهرانموجود۱۷,۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸پرشینA3۲۴تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸امیرکبیرA3۲۴تهرانموجود۱۷,۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸پردیسA3۲۴تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸نیشابورA3۲۴تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸هیربدA3۲۴تهرانموجود۱۷٬۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۱۸اصفهانA3۲۴تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰پرشینA3۳۰تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰ابرکوهA3۳۰تهرانناموجودـــــ۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰پردیسA3۳۰تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰نیشابورA3۳۰تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰هیربدA3۳۰تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۰اصفهانA3۳۰تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲پرشینA3۳۶تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲ابرکوهA3۳۶تهرانناموجودـــــ۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲نیشابورA3۳۶تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲پردیسA3۳۶تهرانموجود۱۷,۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲هیربدA3۳۶تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۲اصفهانA3۳۶تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۵نیشابورA3۴۷تهرانموجود۱۷٬۸۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۵هیربدA3۴۷تهرانموجود۱۷٬۱۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۵اصفهانA3۴۷تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۸اصفهانA3۵۸تهرانموجود۱۷٬۹۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۲۸سیرجانA3۵۸تهرانناموجود-----۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۳۲اصفهانA3۷۶تهرانناموجود-----۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۳۲ابرکوهA3۷۶تهرانناموجود-----۲۱ تیر ۱۴۰۱
میلگرد آجدار ۳۲میانهA3۷۶تهرانناموجود------۲۱ تیر ۱۴۰۱